Đăng ký |

TRANG SỨC NGỌC TRAI

Sắp xếp

Bông tai ngọc trai nước ngọt

Mô tả:
+ Mã SP: Bông tai hoa ngọc trai
+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc 925. Hoặc vàng tùy theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490/ 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 500.000 đ

Bộ trang sức ngọc trai bằng bạc

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc 925
+ Hoặc bằng chất liệu vàng theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 1.600.000 đ

Bộ trang sức ngọc trai bằng bạc

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc 925
+ Hoặc bằng bạc theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 1.800.000 đ

Bộ trang sức ngọc trai bằng bạc

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc 925
+ Hoặc bằng bạc theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 1.600.000 đ

Bộ trang sức ngọc trai bằng vàng 18k

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + vàng 61%
+ Hoặc bằng bạc theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Bộ trang sức ngọc trai bằng vàng trắng

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc 925
+ Hoặc bằng chất liệu vàng theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 2.000.000 đ
Giá vàng: 25.000.000 đ

Bộ trang sức ngọc trai dạng chuỗi

Mô tả:
+ Mã SP: Bộ trang sức ngọc trai dạng chuỗi
+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt 7li + bạc 925
+ Hoặc bạc theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490/ 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 2.500.000 đ

Bộ trang sức ngọc trai hình thiên nga

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc 925 + vỏ ngọc trai
+ Hoặc bằng chất liệu khác theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 1.600.000 đ

Bộ trang sức ngọc trai và vàng 18k

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + vàng 18k (61%)
+ Hoặc bằng bạc theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 2.000.000 đ
Giá vàng: 9.400.000 đ

Bộ trang sức ngọc trai và vỏ trai hình hoa mai

Mô tả:
+ Mã SP: Bông tai hoa mai bằng ngọc trai (3 li) và vỏ trai
+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + vỏ trai + bạc 925
+ Hoặc bạc theo yêu cầu của khách hàng
+ Có thể đeo chung hoặc tháo rời, đeo riêng viên ngọc
Vui lòng liên hệ 0913 400 490/ 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 2.000.000 đ

Bộ trang sức ngọc trai vàng trắng

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + vàng trắng 10k
+ Hoặc bằng bạc theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Bông tai hoa mai bằng ngọc trai và vỏ ngoc trai

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc 925 + vỏ ngọc trai
+ Hoặc bằng chất liệu khác theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 800.000 đ
Giá vàng: 2.000.000 đ

Bông tai hoa mai bằng ngọc trai và vỏ trai

Mô tả:
+ Mã SP: Bông tai hoa mai bằng ngọc trai (3 li) và vỏ trai
+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + vỏ trai + bạc 925
+ Hoặc bạc theo yêu cầu của khách hàng
+ Có thể đeo chung hoặc tháo rời, đeo riêng viên ngọc
Vui lòng liên hệ 0913 400 490/ 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 700.000 đ

Bông tai ngọc trai (bông nụ)

Mô tả:
+ Mã SP: Bông tai hoa ngọc trai
+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc 925. Hoặc vàng tùy theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490/ 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 400.000 đ

Bông tai ngọc trai bằng vàng trắng

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + vàng 10k - 0,162 chỉ(41%)
+ Hoặc bằng bạc theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 400.000 đ
Giá vàng: 1.300.000 đ

Bông tai ngọc trai bằng vàng trắng

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + vàng 10k - 0,5 chỉ(41%)
+ Hoặc bằng bạc theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 800.000 đ
Giá vàng: 2.200.000 đ

Bông tai ngọc trai biển + vàng 18k

+ Chất liệu: Ngọc trai biển 10 li+ vàng 18k - 0,5 chỉ(61%)
+ Hoặc bằng bạc theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá vàng: 12.000.000 đ

Bông tai ngọc trai vàng 18k

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + vàng 18k (61%)
+ Hoặc bằng bạc theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 800.000 đ
Giá vàng: 2.500.000 đ

Bông tai ngọc trai vàng 18k

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + vàng 18k (61%)
+ Hoặc bằng bạc theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 1.000.000 đ
Giá vàng: 3.500.000 đ

Bông tai ngọc trai vàng trắng

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + vàng trắng 10k
+ Hoặc bằng bạc theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Bông tai ngọc trai vàng trắng

Mô tả:
+ Mã SP: bông tai nụ
+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt 6li + vàng 10K (0,165 chỉ) hoặc bạc 925
+ Hoặc bạc theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490/ 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 300.000 đ
Giá vàng: 1.500.000 đ

Bông tai và mặt dây chuyền gọc trai nước ngọt

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt 6 li + bạc mạ vàng
+ Hoặc bằng bạc theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 900.000 đ

Bông tai và mặt dây chuyền gọc trai nước ngọt

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt 6 li + bạc mạ vàng
+ Hoặc bằng bạc theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 900.000 đ

Chuỗi ngọc trai biển, ngọc 11 li

+ Chất liệu: Ngọc trai biển 10 đến 11 li + vàng 61%
+ Hoặc bằng bạc theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá vàng: 55.000.000 đ

Chuỗi vòng ngọc trai nước ngọt

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt 7 li
+ Hoặc bằng bạc theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 1.400.000 đ

Lắc tay bạc bi + ngọc trai nước ngọt

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt 6 li + bạc mạ vàng
+ Hoặc bằng bạc theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 900.000 đ

Mặt dây chuyền ngọc trai có chữ Lộc

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt + bạc 925
+ Hoặc bằng bạc theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Mặt dây chuyền ngọc trai nước ngọt

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt 10 li + vàng 61%, 0,3 chỉ
+ Hoặc bằng bạc theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 800.000 đ
Giá vàng: 2.900.000 đ

Mặt dây chuyền ngọc trai nước ngọt vàng 18k

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt 8 li + vàng 61%, chỉ
+ Hoặc bằng bạc theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 1.400.000 đ
Giá vàng: 2.800.000 đ

Vòng tay ngọc trai nước ngọt

+ Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt 6 li + bạc mạ vàng
+ Hoặc bằng bạc theo yêu cầu của khách hàng
Vui lòng liên hệ 0913 400 490 hoặc 0908 699 659 để được tư vấn thêm.
Xin cám ơn.

Giá bạc: 120.000 đ
Số người ghé thăm site
Bàn ghế cafe giá rẻ
/Trang sức Lucky